Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "А1 Србија" доо
20/12/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “А1 Србија” доо

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI ББрој: 502-09/21-VI  
Датум: 17.12.2021.год

 

На основу члана 24. став 1. и чл. 29.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ

 

Носиоцу пројекта  «А1 СРБИЈА» ДОО, ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд (стари назив „ВИП Мобиле“ ДОО) – решењем VI број 502-09/21 од 10.12.2021.године дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Изградња антенског стуба са радио базном станицом моб. телефоније ознаке „КГ3059_04 УЕ_Војводе_Бојовића“ у ул. Војводе Бојовића 50, на кат. парцели бр. 5325 КО Ужице, Град Ужице.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, у Ужицу или на сајту града Ужица.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Решење можете погледати ОВДЕ.