Обавештење о донетом решењу Министарства заштите животне средине
19/12/2017

Обавештење о донетом решењу Министарства заштите животне средине

 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Београд

 

На основу чл.10. став 7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р. Србије“ број 135/04, 36/09) даје следеће: 

О Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасних материја – отпадних оловних акумулатора, никл-кадмијумских батерија и батерија са живом, електронске и електричне опреме, укупног капацитета складиштења до 9 тона на дан,  носиоца пројекта „Гули-Гули“ д.о.о. Севојно, ул. Драгачевска бб, 31205 Севојно, који се налази на к.п. 9872 КО Ужице, Град Ужице,  заведен под бројем  353-02-750/2017-02.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 426, као и на сајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.