Обавештење о донетом решењу Изградња велепродајног центра-Retail park
07/03/2018

Обавештење о донетом решењу Изградња велепродајног центра-Retail park

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 4., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност,заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта „Меркатор –С“ д.о.о. Нови Сад, ул. Темерински пут бр.50, Нови Сад, МБ 06886671, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Изградња велепродајног центра – Retail park“, који се налази у оквиру комплекса бившег предузећа „Први Партизан“, на месту где је  производна хала некадашњег предузећа „Фасау“, у ул. Милоша Обреновића бб, на к.п. 9836/31 и 9836/97 све КО Ужице, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-03/18 од 06. марта 2018. године да за напред наведени пројекат „Изградња велепродајног центра – Retail park“, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе, а који су наведени у решењу број VI 502-03/18 од 06. марта 2018. године.

Предметни пројекат спада у пројекте са малим утицајем на животну средину и малом вероватноћом значајних негативних утицаја на животну средину. Могуће непријатности за локално становништво се могу јавити током рушења постојећег објекта и изградње новог «Велепродајног центра». Утицаји ће бити повремени, локалног карактера и трајаће краћи временски период. Након изградње «Велепродајног центра», не очекују се негативни утицаји  на животну средину и околно становништво.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати  ОВДЕ.