Обавештење о донетом решењу-Хладњача Петровић доо
25/05/2018

Обавештење о донетом решењу-Хладњача Петровић доо

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469 

 

На основу чл.10. став 4., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ПРЕДМЕТ: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта предузећа «Хладњача Петровић» д.о.о., ул. Гостиница бб., ПИБ:109435388, из Гостинице, Град Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат:„Хладњача јагодичастог воћа у Гостиници“, који се налази у селу Гостиница, потес Јаковљевина, на 10 км од Ужица, на кат. парцели број 1081 КО Гостиница, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-10/18 од 25. маја 2018. године да за напред наведени пројекат: „Хладњача јагодичастог воћа у Гостиници“, није потребна израда Студије  о процени утицаја затеченог стања на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да се локација пројекта налази на простору који по намени одговара за наведене активности, а количина расхладног флуида у инсталацијама је испод 10 тона расхладног флуида у систему. Према документацији носиоца пројекта укупна запремина расхладног флуида у инсталацији објекта хладњаче износи око 250 кг.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати  ОВДЕ.

Oбавештење се објављује на основу члана 10. став 4. и чл. 30. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 135/04 и 36/09).