Обавештење о донетом решењу - ФЕРО ПЛАСТ ДОО Ужице
20/02/2018

Обавештење о донетом решењу – ФЕРО ПЛАСТ ДОО Ужице

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
VI број 502-02/18 од 19.02.2018. године
У ж и ц е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

              

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «ФЕРО ПЛАСТ» ДОО УЖИЦЕ, ПИБ 105376392 МБ 20366907, ул. Учитељска 36, Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: Производно пословни објекат за машинску обраду  челичних и алуминијумских профила за производњу елемената – алата за пољопривредне машине, који се налази на кат. парцели бр. 1356/1 КО Дријетањ, потес Алено Брдо, насеље Бела Земља, град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-02/18 од 19. фебруара 2018. године да за напред наведени пројекат:  Производно пословни објекат за машинску обраду  челичних и алуминијумских профила за производњу елемената – алата за пољопривредне машине, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ово Одељење је приликом одлучивања посебно узело у обзир и то, да је предметна локација земљишта према Плану регулације «Бела Земља» у Ужицу («Сл. лист Града Ужица», бр.5-3/12 и 24/16) предвиђена за секундарне делатноси С2 (грађевинарство, производно -занатство, складиштење и велепродајни центри) и да се уз поштовање свих минималних мера наведених у овом решењу, утицај на животну средину може сматрати минималним и ограничен је на ужу област око самог објекта.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати  ОВДЕ.

Обавештење се објављује на основу чл.10. став 4., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09).