Јавно предузеће "Стан" расписује оглас за давање у закуп пословне просторе/локале
14/04/2021

Јавно предузеће “Стан” расписује оглас за давање у закуп пословне просторе/локале

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”СТАН” УЖИЦЕ

р а с п и с у ј е   

ОГЛАС

за давање у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:

 

I    Пословних простора/локала у Ужицу:

 • локала површине 40m2 у IА зони, у улици Димитрија Туцовића број 110, и
 • локала површине 42m2 у I зони у улици Кнеза Лазара број 1, оба локала у виђеном стању.

II   Почетна цена за обрачун месечне закупнине:

 • за локал у Д. Туцовићша број 110 – 8,80 евра без ПДВ, а 10,56 евра са ПДВ по m2 локала, што за повришину од 40m2 износи 352,00 евра без ПДВ, односно 422,40 евра са ПДВ,
 • за локал у ул. Кнеза Лазара број 1 – 13,95 евра без ПДВ, а 16,74 евра са ПДВ по m2 локала, што за повришину од 42m2 износи 585,90 евра без ПДВ, односно 703,08 евра са ПДВ.

Локали се могу закупити за обављање дозвољене делатности. Закупнина се обрачунава у динарској противвредности обрачунатој по званичном средњем курсу НБС (динарска противвредност) на дан уплате и увећава за ПДВ, комуналне и друге обавезе које терете пословање у локалу по рачунима јавних и/или јавних комуналних предузећа. Предузеће задржава право да сваке године увећа уговорену закупнину у случају промене процењене тржишне висине закупнине из општег акта града Ужице којим се уређује закупнина за пословни простор у јавној својини, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама.

III  Средства обезбеђења:

 1. Депозит уз понуду: на име обезбеђења плаћања закупнине и озбиљности понуде, понуђач је дужан да на рачун предузећа број: 160-51497-09, код Banca Intesa AД Београд, уплати депозит у висини од три понуђене месечне закупнине са обрачунатим ПДВ и да доказ о уплаћеном депозиту достави уз понуду.
 • Депозит се полаже у динарској противвредности на дан полагања, а враћа се закупцу по истеку закупа и предаји закупљеног локала, у динарској противвредности на дан враћања и без камате, под условом да је закупац измирио уговорене обавезе у целости.
 • Депозит се полаже на рачун предузећа број: 160-51497-09, код Banca Intesa AД Београд, у динарској противвредности на дан уплате, најкасније закључно са 21.04.2021. године.
 • Најбољи понуђач губи право на повраћај депозита уколико не закључи уговор о закупу локала у року од 5 дана од позива предузећа, као и право да учествује на поновном огласу за давање у закуп истог локала.
 • Учеснику чија понуда није прихваћена, депозит се враћа када одлука о давању локала у закуп постане коначна.
 1. Менично обезбеђење плаћања закупнине: најбољи понуђач је дужан да пре закључења и као услов за закључење уговора, поред уплаћеног депозита положи предузећу по 4 сопствене регистроване бланко менице ”без протеста” за сваку годину закупа. Физичко лице које није предузетник, полаже регистроване менице, које су авалиране од стране активног правног лица или предузетника.

IV  Време трајања закупа:  5 година.

Улазак у посед локала: одмах по закључењу уговора и исељењу претходног закупца.

VI Разгледање локала – радним даном, у времену од 12 – 14 сати, почев од дана објављивања огласа, а закључно са 21.04.2021. године.

VII Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуда са једнаком закупнином, комисија ће позвати понуђаче са понуђеним истим износом закупнине да у року од три дана од пријема позива доставе нову писмену затворену понуду са увећеним износом закупнине у односу на претходно дату понуду. У случају недостављања нове понуде, или понуде са износом закупнине из претходне понуде – комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

VIII Право учешћа имају сва правна и физичка лица која: благовремено поднесу исправну понуду, уплате депозит и која немају доспелих, а неизмирених обавеза за закуп локала према предузећу.

IX Исправна понуда мора да буде у затвореној коверти и да садржи:

 1. податке о понуђачу, и то:
 • за физичка лица: име, презиме, јединствени матични број грађана, број личне карте и адресу,
 • за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, јединствени матични број грађана, назив и матични број радње,
 • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа;
 1. доказ о уплати депозита уз понуду из тачке III подтачке 1. овог огласа у целости;
 2. износ понуђене закупнине који не може бити нижи од почетне цене, са назнаком да се увећава за ПДВ,
 3. број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
 4. а) потврду Локалне пореске администрације града Ужица да је понуђач измирио порезе и таксе, и б) потврду Градске управе за финансије Града Ужица да понуђач нема дуговања према Граду Ужицу, обе потврде  не старије од 2 месеца пре отварања понуда,
 5. пуномоћје за лице које заступа понуђача при отварању понуда,
 6. навођење врсте дозвољене делатности коју понуђач жели да обавља у локалу.

X Рок за подношење понуда је 22.04.2021. године /четвртак/, под условом да понуда стигне  у пријемну канцеларију предузећа у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7 у Ужицу – до 12,00 сати (благовремена понуда). Понуде се подносе у затвореној коверти, непосредно у пријемној канцеларији предуећа у улици Марије Маге Магазиновић 7 или препорученом пошиљком преко поште. На предњој страни коверта понуђач је дужан да упише: “Понуда за локал – не отварај”, а на полеђини – назив, односно име, број телефона и адресу понуђача. Неблаговремене и неисправне понуде  (које не садрже податке и доказе из тачке IX овог огласа не разматрају се, већ одбацују.

 XI  Јавно отварање понуда извршиће се у канцеларији директора дана 22.04.2021. године са почетком у 1300 сати.

XII Особе за контакт: Караичић Рајка и Кузељевић Марија (тел. бр. 031/513-259).