Јавни увид у План детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб - Дубци
24/12/2018

Јавни увид у План детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци,  од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДЊИЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

И СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДЊИЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од од 24. децембра 2018. године  до 24.

јануара  2019.године сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 Ужице .

Материјал за јавни увид изложен је и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Јавна презентација Плана одржаће се дана 16.01.2019.године у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у Ужицу, у 13 часова.

Заинтересована лица током јавног увида могу своје примедбе на планирана решења у писаном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 24.јануаром  2019. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали  Скупштине града Ужица дана 30. јануара 2019. године у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб - Дубци
Шира ситуација
Постојећа намена
Планирана намена
Регулационо - нивелациони план
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти
Хидротехничка мрежа и објекти
Синхрон план
Цртеж - Попречни профил
Цртеж - Продужни профил
Стратешка процена утицаја на животну средину