Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе "Златибор"
22/05/2019

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Златибор”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОР”

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОР” НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор” (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Златибор” на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 31. МАЈА до 29. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у седишту јединица локалне самоуправе: Ужице, Чајетина, Нова Варош и Прибој, као и на интернет страници  Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, као и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније до 29. јуна 2019. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду, 12. јуна 2019. године са почетком у 1200 часова, у Великој сали Скупштине општине Чајетина, ул. Александра Карађорђевића 34, Чајетина.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду, 10. јула 2019. године, са почетком у 1200 часова, у Великој сали Скупштине општине Чајетина, ул. Александра Карађорђевића 34, Чајетина.

Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Teкстуални део плана
Извештај о стратешкој процени утицаја ПППН Златибор на животну средину
Детаљна разрада 1
Детаљна разрада 2
Детаљна разрада 3
Референтна карта 1
Референтна карта 2б
Референтна карта 3
Референтна карта 4