Јaвни увид у нацрт измена и допуна Плана генералне регулације „Турица“ у Ужицу
08/03/2021

Јaвни увид у нацрт измена и допуна Плана генералне регулације „Турица“ у Ужицу

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације „Турица“ у Ужицу,  од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

  „ТУРИЦА“ У УЖИЦУ

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 08. марта 2021.године до 08. априла  2021.године сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 Ужице, на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs) и просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија број 1.

Заинтересована лица током јавног увида могу своје примедбе на Нацрт плана у писаном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 08. априлом 2021. године.

Јавне презентација нацрта Плана одржаће се у просторијама МЗ „Турица“ дана 25. марта 2021.године у времену   од 10 часова  до 16 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали  Скупштине града Ужица дана 22. априла  2021. године у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом Плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за јавни увид

Материјал за јавни увид

Опис

Преузимање

Графички прилог број 1.
Графички садржај бр.2.
Графички прилог бр.3.