ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОП ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“- I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ
28/01/2021

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОП ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“- I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ –I фаза,  од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

  „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“- I ФАЗА, ГРАД УЖИЦЕ

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 29.јануара 2021.године до 01. марта  2021.године сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 Ужице и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Заинтересована лица током јавног увида могу своје примедбе на Нацрт плана у писаном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 01.мартом 2021. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали  Скупштине града Ужица дана 18.марта  2021. године у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Нацрт измена и допуна ПГР "Ужице централни део -I фаза можете погледати ОВДЕ

Опис

Преузимање

Нацрт измена и допуна ПГР "Ужице централни део -I фаза