Јавни увид у нацрт генералне регулације "Ужице - централни део"- II фаза
15/03/2019

Јавни увид у нацрт генералне регулације “Ужице – централни део”- II фаза

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ –II фаза,  од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“- II ФАЗА

 

ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 15. марта 2019. године до 15.априла 2019.године сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 Ужице и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Јавна презентација Плана одржаће се дана 04.04.2019.године у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у Ужицу, са почетком у 10 часова.

Заинтересована лица током јавног увида могу своје примедбе на Нацрт плана у писаном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 15.априлом 2019. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали  Скупштине града Ужица дана 24. априла 2019. године у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

План генералне регулације "Ужице-централни део"-II фаза - Текстуални део
Извод из генералног урбанистичког плана града Ужица
Постојеће стање - Приказ ширег подручја
Постојећа намена
Парцелација
Урбанистичка регулација
Блокови
Планирано стање
Намена без ортофотоа