Јавни увид поводом израде ПГР-a „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА  
22/10/2021

Јавни увид поводом израде ПГР-a „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА  

 

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/20, 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА

 

Скупштина града Ужица донела је 07.06.2018. године Одлуку о изменама и допунама одлуке о приступањању изради Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ („Сл. лист града Ужица“, број 26/18).

Jавни увид одржаће се од 29.октобра 2021.године до  29. новембра 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања  јавног увида материјал за  јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 29.11.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 06.12.2021. године у Великој сали града Ужица, у 10 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за јавни увид

Материјал за јавни увид

Опис

Преузимање

Графички прилог број 2.
Извод иѕ ГУП-а
Графички прилог бр. 5.
Претежна намена простора
Графички прилог бр.6.1.
Парцелација
Графички прилог бр. 6.2.
Парцелација
Графички прилог бр. 7.
Подела грађ.подручја на блокове и даље спровођење плана
Графички прилог бр.8.1.
Нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница
Графички прилог бр.8.2.
Нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница
Графички прилог бр.8.3.
Нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница
Графички прилог бр.9.1.
Синхрон план техничке и комуналне инфраструктуре
Графички прилог бр.9.2.
Синхрон план техничке и комуналне инфраструктуре
Текст
Teкстуални део