Јавни увид поводом израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“
25/11/2022

Јавни увид поводом израде Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 50.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“

 

Скупштина града Ужица донела је 20.04.2022. године Одлуку о изради плана Измене и допуне Плана детаљне регулације „Међај“  у Ужицу („Службени лист града Ужице “, број 61/21 од 28.12.2021.године)

Jавни увид одржаће се од 25. новембра 2022.године до 26. децембра 2022. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања јавног увида материјал за јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 26.12.2022. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 12.01.2023. године у Великој сали града Ужица, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

материјал за јавни увид

Материјал за јавни увид

Опис

Преузимање

Графички прилог број 1.
Граница плана
Графички прилог бр.2.
Намена површина
Графички прилог бр.3.
Саобраћај-нивелација и регулација
Графички прилог бр. 4.
Парцелација
Графички прилог бр. 5.
Електроенергетска мрежа
Графички прилог бр.6.
Водоводна и канализациона мрежа
Измена и допуна ПДР "Међај"
Текстуални део плана