Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica
19/04/2022

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica

Na osnovu Odluke gradonačelnice Grada Užica o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera smanjanja zagađenja vazduha u domaćinstvima  broj 352-81/22-1 od 18.04.2022. godine i Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica u 2022. godini („Službeni list grada Užica“ broj 13/22 ), Grad Užice

 

Raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA NA TERITORIJI GRADA

UŽICA

 

U okviru realizacije Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Užica za 2022.godinu u cilju smanjenja zagađenja vazduha sufinansira se zamena ložnih uređaja u domaćinstvima. Mere zamene uređaja za loženje predviđene su Pravilnikom o sprovođenju mera smanjanja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na prodaji i ugradnji uređaja za grejanje, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Užica. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera je smanjenje zagađenja vazduha koja se ostvaruje zamenom energenta i zamenom neefikasnih uređaja za loženje.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na zameni uređaja za loženje.

Mera 1: Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere: 5.000.000 dinara.

Mera 2: Nabavka i ugradnja kotlova ili etažnih peći i peći i šporeta na drvni pelet

 Kotlovi, peći i šporeti na pelet moraju zadovoljavati sledeće standarde:

Standard po kojem se kotlovi konstruišu, proizvode i testiraju EN 303-5:2012 klasa 5  (Kotlovi su generatori toplote koji moraju imati posebnu prostoriju odnosno kotlarnicu u kojoj će biti postavljeni)
Kotlovi na pelet snage <50 kw
Zagađujuće materije Merna jedinica (miligrama po normalnom kubnom metru)

 

Granične vrednosti emisije pri 10% kiseonika  (O2)
Emisije prašine {mg/Nm³} <18
Emisije CO (ugljen monoksid) {mg/Nm³} <110
Emisije NOx {mg/Nm³} <180
Stepen korisnosti % >90

 

Standard po kojem se kotlovi konstruišu, proizvode i testiraju EN 14785:2006 (Kotlovi su generatori toplote koji se postavljaju unutar prostorije za zagrevanje)
Kamini na pelet snage <20 kw
Zagađujuće materije Merna jedinica (miligrama po normalnom kubnom metru)

 

Granične vrednosti emisije pri 10% kiseonika  (O2)
Emisije prašine {mg/Nm³} <21
Emisije CO (ugljen monoksid) {mg/Nm³} <220
Emisije NOx {mg/Nm³} <188
Stepen korisnosti % >90

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere: 10.000.000 dinara.

Mera 3: Nabavka i ugradnja kotlova na prirodni gas

Kotlovi na prirodni gas  treba da imaju najmanji stepen efikasnosti > 90%.

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje: 30.000.000 dinara.

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja Grada i Ministarstva zaštite životne sredine iznose 45.000.000 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje Grad i Ministarstvo zaštite životne sredine za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi:

 • za meru 1. – do 200.000 dinara sa PDV-om;
 • za meru 2. – do 100.000 dinara sa PDV-om (za kotlove i peći u sistemu grejanja);
 • za meru 2. – do 70.000 dinara sa PDV-om (za peći i šporete na pelet)
 • za meru 3. – do 100.000 dinara sa PDV-om;

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica i ovim Javnom pozivom.

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavku, radove i  ugradnju materijala, opreme i uređaja.

Podnosilac prijave – privredni subjekt može konkurisati za realizaciju jedne ili više mera iz odeljka I. Javnog poziva.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja  i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da je izmirio dospele obaveze po osnovu javnih prihoda
 • da imaju ateste za materijale i proizvode.

IV DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac (Prilog 1) u tri primerka (original i dve kopije);
 2. Potpisanu izjava (Prilog 2);
 3. Izvod iz APR-a;
 4. Potvrdu da nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 5. Potvrda Užice-gas AD za ugradnju gasne instalacije (za meru nabavka i ugradnja kotla na gas);
 6. Atesti za materijale i proizvode;

Za privredne subjekte izjavu dostavlja zakonski zastupnik privrednog subjekta. Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog poziva.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

V PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Užica, i sadrži:

− Kompletan tekst Javnog poziva,

− Prilog 1 – Prijavni obrazac,

− Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave.

 VI MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom konkursu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA SMANJENJA ZAGAĐENJA VAZDUHA POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA

– NE OTVARATI“,

Sa nazivom i  punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično u pisarnici Gradske uprave za urbanizam, kancelarija br. 9 ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Užice

Gradska Uprava za Urbanizam, ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Dimitrija Tucovića 52

Rok za podnošenje prijava je 03.05.2022. godine.

 Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefon 031/592- 421.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: ekologija@uzice.rs

VII NEBLAGOVREMENA I NEUREDNA PRIJAVA

 Neblagovremena prijava je podneta po isteku roka za podnešenje prijava.

 Prijava će se smatrati neurednom ako je nepotpuna, odnosno ne sadrži sve tražene podatke iz javnog poziva i ukoliko u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. Javnog poziva.

Neblagovremene prijave se ne razmatraju i Rešenjem će biti odbačene.

Neuredne i nepotpune prijave će Rešenjem biti odbijene.

VIII OBJAVLJIVANJE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Izbor privrednih subjekata vrši se u skladu sa Javnim pozivom.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Javnog poziva, utvrđuje preliminarnu listu direktnih korisnika.

Preliminarnu listu direktnih korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Grada Užica i zvaničnoj internet stranici Grada Užica.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste direktnih korisnika, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da donese Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 7 dana od dana njegovog prijema.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik i sačinjava Predlog konačne Odluke o izboru direktnih korisnika u sprovođenju energetske sanacije i iste dostavlja gradonačelnici na usvajanje.

Gradonačelnica Grada Užica donosi Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju zamene ložnih uređaja.

Odluka Gradonačelnice Grada Užica o izboru direktnih korisnika u sprovođenju energetske sanacije objavljuje se na oglasnoj tabli Grada Užica i zvaničnoj internet stranici Grada Užica.

Ugovor o u sprovođenju zamene ložnih uređaja potpisuje se nakon donošenja Rešenja o konačnoj listi krajnjih korisnika za sprovođenje zamene ložnih uređaja.

Ukoliko se na prvi javni poziv za direktne korisnike ne javi ni jedan ili nedovoljno privrednih subjekata, može se ponoviti javni poziv.

XIX NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Grad će zaključiti Sporazum o tehničkoj saradnji u sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica sa privrednim subjektima koji budu izabrani.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, grad potpisuje Ugovor o realizaciji mera energetske sanacije sa privrednim subjektima.

Privredni subjekti su dužni da stručnoj komisiji za praćenje realizacije mera smanjenja zagađenja (u daljem tekstu Stručna komisija), u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Grad će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima, kao direktnom korisniku, a ne građanima kao krajnjim korisnicima, ali tek nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Stručne komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno dostavljenom ponudom kao i u skladu sa zapisnikom Stručne komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Korisnik sredstava će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom. Krajnji korisnik će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u članu 6. Pravilnika (maksimalnog iznosa učešća JLS).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Stručnom komisijom.

Privredni subjekti do 30.11.2022. godine dostavljaju Gradskoj upravi zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge.

Prenos sredstava vrši se nakon što:

 • Stručna komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane, i to konstatuje zapisnikom;
 • Korisnik bespovratnih sredstava privrednom subjektu isplati izvršene radove/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva.

Sredstva koja se odobre za realizaciju pojedinačnih projekata u okviru svake od mera energetske sanacije prenose se privrednim subjektima u skladu sa odredbama Ugovora.

Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Stručne komisije, Odeljenje za budžet i finansije gradske uprave grada Užica vrši isplatu iz budžeta.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Javni poziv za učešće privrednih subjekta
Obrazac prijave za pravna lica
Pravilnk o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora