Javni poziv za realizaciju Mere stručne prakse u 2022. godini
10/05/2022

Javni poziv za realizaciju Mere stručne prakse u 2022. godini

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17 i 49/21), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza  u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu(broj:2240-101-4/2022 od 18.04.2022), dana 10. maja.2022. godine

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD UŽICE

 

Raspisuju

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2022. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Mera stručna praksa (u daljem tekstu: mera) podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Mera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U meru se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Prioritet za uključivanje u meru imaju osobe sa invaliditetom i Romi.

Mera se sprovodi u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Ukoliko se mera sprovodi u skladu sa zakonom, Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) može da finansira meru u dužini propisanoj zakonom, a najduže 12 meseci. Kada se mera sprovodi u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, Nacionalna služba meru finansira u trajanju:

 • do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija,
 • do 9 meseci za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,
 • do 12 meseci za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

Tokom trajanja mere Nacionalna služba za zapošljavanje: 

 1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
  • 22.000,00 dinara za lica sa trećim i četvrtim nivoom kvalifikacija,
  • 24.000,00 dinara za lica sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB,
  • 27.000,00 dinara za lica sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

II USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća u realizaciji mere može ostvariti poslodavac koji pripada:

 1. a) privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%),

b) javnom sektoru – broj lica koja će biti uključena u meru kod poslodavaca iz javnog sektora ne može preći 40% ukupno planiranog broja lica za uključivanje u meru, i to po sledećim prioritetima:

 1. na poslovima zdravstvenih radnika,
 2. na poslovima socijalne zaštite,
 3. na poslovima obrazovanja i vaspitanja,
 4. na poslovima pravosuđa;

v) ima registrovano sedište ili izdvojenu jedinicu na području Grada Užica,

i ispunjava sledeće uslove:

 • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
 • da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na konkretnim poslovima propisana obaveza obavljanja

pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita;

 • da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
 • da osposobljava nezaposleno lice koji se vodi na evidenciji Nacionalne službe-filijala Užicu u Užicu, zadovoljava opšte i posebne uslove za uključivanje u meru, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i:
  • ima najmanje treći nivo kvalifikacije,
  • nema radnog iskustva u struci ili nema dovoljno radnog iskustva za sticanje uslova za polaganje stručnog/pripravničkog ispita,
  • nije iskoristilo u celosti istu ili drugu meru u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci (izuzetno, lice koje se osposobljavalo sa srednjim obrazovanjem i nakon toga steklo više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje);
 • da osposobljava nezaposleno lice koje u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;
 • da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) koji je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i nezaposleni i ispunjava sledeće uslove:
  • ima istu struku i najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci ili
  • ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleni i struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;
 • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u meru uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u meru uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u meru uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih. Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za nezaposlenog.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev za učešće u meri na propisanom obrascu Nacionalne službe;
 • program stručnog osposobljavanja;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o formiranju organizacionog dela; za poslodavce advokate – rešenje o upisu u Imenik advokata;
 • izvod iz zakona gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita ili izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima predviđeno obavljanje pripravničkog staža;
 • dokaz o kvalifikacijama mentora za stručno osposobljavanje lica (diploma/uverenje/licenca).

Proveru ispunjenosti uslova Nacionalna služba vrši uvidom u podatke o kojima se vodi službena evidencija.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva

Zahtev za učešće u meri podnosi se filijali Užice u Užicu, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u filijali Užice  ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o sprovođenju mere donosi se na osnovu provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva, bodovanja i rangiranja podnetog zahteva za učešće u meri. U cilju provere ispunjenosti uslova Nacionalna služba zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:

*Kriterijum „Pripadnost privatnom sektoru“ odnosi se na podnete zahteve na teritoriji AP Kosovo i Metohija i na području devastiranih opština.

**Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe kroz meru stručne prakse“ odnosi se na meru stručne prakse sprovedenu u organizaciji Nacionalne službe po javnim pozivima u 2019, 2020. i 2021. godini, koju je finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba.

*** Kriterijum „Procenat zaposlenih lica po završetku ugovorne obaveze“ podrazumeva odnos broja lica koja su na 180-ti dan po izlasku iz mere/završetku ugovorne obaveze zasnovala radni odnos kod istog ili kod drugog poslodavca i broja lica koja su bila uključena u meru kod podnosioca zahteva. Navedene podatke Nacionalna služba će utvrditi na osnovu uvida u bazu podataka iz svog informacionog sistema.

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

Rang lista objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Dinamika odlučivanja Odluka o sprovođenju mere donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nacionalna služba i Grad Užice zadržavaju pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši korekciju broja traženih lica, u skladu sa raspoloživom kvotom koja je opredeljena za filijalu.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Rok za realizaciju odluke o sprovođenju mere, odnosno zaključivanje ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obaveze je 45 dana od dana donošenja odluke. U slučaju da od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine u kojoj je doneta odluka ima manje od 45 dana, ugovori između Nacionalne službe, Grada Užica i poslodavca, odnosno nezaposlenog, moraju biti zaključeni do kraja kalendarske godine.

U cilju zaključivanja ugovora sa poslodavcem, poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem. Nacionalna služba će na osnovu dostavljene dokumentacije sa poslodavcem i angažovanim licem na stručnoj praksi zaključiti ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

Datum početka sprovođenja mere mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju mere i u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

 • stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;  dostavlja Nacionalnoj službi izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
 • organizuje licu na stručnoj praksi polaganje stručnog ili pripravničkog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom;
 • izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom stručnom ili pripravničkom ispitu;
 • omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica na stručnoj praksi, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem koje ispunjava potrebne uslove, u skladu sa zakonom, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u zakonom predviđenom roku, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o meri stručne prakse mogu se dobiti u filijali Užice, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Zahtev za učešće u meri stručna praksa