Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2020. годину
17/06/2019

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2020. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Град Ужице
Градска управа за
инфраструктуру и развој
Одељење за привреду
Одсек за пољопривреду
Број: VIII -320-19/19-01
Датум: 14.06. 2019. године
У ж и ц е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА УЖИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-др. закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник РС», број 16/2017, 111/2017 и 18/2019),  Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ужица (у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив којим обавештава:

– образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

– високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара и

– правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2020. годину, до дана 31.октобра 2019. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија града Ужица, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9 до 14 часова, у просторијама Одељења за привреду, Градске управе за инфраструктуру и развој, Улица  Димитрија Туцовића  бр.52,  канцеларија бр. 28 или са сајта www.užice.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ужица за 2020. годину, на адресу: Одељење за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој  Града Ужица, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Снежана Милановић, телефон: 590-163, email: snezana.milanovic@uzice.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, Градске управе за инфраструктуру и развој, Улица Димитрија Туцовића, бр.52, канцеларија бр. 28.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Ужица за 2020.годину