Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2022. godini
10/05/2022

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2022. godini

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17 i 49/21), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza  u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu(broj:2240-101-4/2022 od 18.04.2022), dana 10. maja.2022. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE I GRAD UŽICE

 Raspisuju

 JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2022. GODINI

 I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih (u daljem tekstu: subvencija) odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • mladi do 30 godina starosti
 • stariji od 50 godina;
 • Romi;
 • Lica u statusu viška zaposlenih
 • Lica bez osnovnog obrazovanja
 • osobe sa invaliditetom;
 • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći;
 • nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 18 meseci;
 • žrtve porodičnog nasilja
 • žene,posebno dugoročno nezaposlene žene.

Pre uključivanja u meru Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu rada lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

 • 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći; mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u prvoj i drugoj grupi JLS;

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.

 II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na dodelu subvencije poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

 • pripada privatnom sektoru sa statusom preduzetnika ili pravnog lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100% i ima registrovano sedište ili izdvojenu jedinicu na području Grada Užica;
 • je registrovan i nije imao prekid obavljanja delatnosti najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 • nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći;
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva
 • zapošljava lica iz kategorije teže zapošljivih koja se vode na evidenciji NSZ-filijala Užice u Užicu.

Pravo na subvenciju ne mogu ostvariti poslodavci:

 • kod kojih se broj zaposlenih smanjio u prethodnatri meseca, osim u sledećim slučajevima: ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme;
 • koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne trigodine, računajući od dana odobravanja sredstava;
 • koji obavljaju delatnosti koje se ne finansiraju prema spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva;
 • za radnike koje bi ustupili drugom poslodavcu;
 • radi zapošljavanja lica koja u tom privrednom subjektu imaju status osnivača, direktora, zakonskih i drugih zastupnika, prokurista, članova društva.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu,
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR-u; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – dokaz u skladu sa zakonom,
 • fotokopija odluke o obavljanju delatnosti (samo ukoliko poslodavac obavlja i druge delatnosti pored pretežne, koje nisu registrovane u Agenciji za privredne registre/rešenju nadležnog organa, a u kojima planira subvencionisano zapošljavanje nezaposlenih lica),
 • ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposlenih usled ostvarivanja prava na penziju, smrti zaposlenog, otkaza od strane zaposlenog i isteka rada na određeno vreme, potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz.

Proveru ispunjenosti uslova Nacionalna služba vrši uvidom u podatke o kojima se vodi službena evidencija.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se Filijali Užice u Užicu, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Užice ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva poslodavca, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

 Datum zasnivanja radnog odnosa lica koja se zapošljavaju mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Nacionalna služba i Grad Užice prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu procenjuje opravdanost uključivanja broja lica iz zahteva sa biznis planom. Broj novozaposlenih za koje se traži subvencija u odnosu na broj zaposlenih može da bude najviše 5:1.

*Element „Procenat zaposlenih lica kod podnosioca zahteva“ odnosi se na dodelu subvencije po javnim pozivima iz 2019, 2020. i 2021. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba, a podrazumeva broj lica koja su bila zaposlena kod podnosioca zahteva na 180-ti dan po završetku ugovorne obaveze po osnovu dodele subvencije, u odnosu na ukupan broj lica za koja je podnosilac zahteva koristio subvenciju. Navedene podatke će proveravati Nacionalna služba.

**Element „Poslodavac koji nije ranije koristio sredstva Nacionalne službe“ odnosi se na dodelu subvencije po javnim pozivima iz 2019, 2020, 2021. i 2022. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba. Navedene podatke će proveravati Nacionalna služba.

***Element „Poslodavac koji je koristio sredstva Nacionalne službe za samozapošljavanje“ odnosi se na dodelu ove subvencije po javnim pozivima iz 2019, 2020 i 2021. godine, koje je organizovala i finansirala delimično ili u celosti Nacionalna služba

Ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.

Spisak odobrenih subvencija se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale.

 V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Nacionalna služba, Grad Užice i podnosilac zahteva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključuje do kraja kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom, za lica koja se zapošljavaju (fotokopija ugovora o radu); datum zasnivanja radnog odnosa mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije,
 • sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza,
 • potvrda o prijemu zahteva za registraciju menice (za pravno lice),
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta odobrena sredstva po osnovu subvencije,
 • fotokopija / očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava / žiranta i
 • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.

U cilju zaključivanja ugovora podnosilac zahteva je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, koja mogu biti:

 1. Za preduzetnika:
 • za odobrena sredstva u iznosu do 3.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 3.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 18 meseci od dana izdavanja.
 1. Za pravno lice:
 • za odobrena sredstva u iznosu do 3.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 3.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 18 meseci od dana izdavanja.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da:

 • lica za koja je ostvario pravo na subvenciju i sa kojima je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonom, zadrži u radnom odnosu, pri čemu Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 meseci; u slučaju prestanka radnog odnosa sa licem za koje je ostvareno pravo, poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos sa drugim nezaposlenim sa evidencije Nacionalne službe-filijale Užicu u Užicu koji pripada kategoriji teže zapošljivih za koju je određena ista visina subvencije, u skladu sa Javnim pozivom; potrebno je da to lice zadrži u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom,u skladu sa zakonom, najmanje do isteka ugovorom predviđenog roka uvećanog za period u kome je izvršena zamena; izuzetno, moguće je izvršiti zamenu lica drugim nezaposlenim licem koje pripada kategoriji teže zapošljivih za koju je određen veći iznos subvencije od odobrene, s tim da Nacionalna služba nema obavezu isplate razlike u visini subvencije; pre uključivanja u meru/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti

zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice; 

 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom;
 • u toku trajanja ugovorne obaveze ne ustupa lica / zamenu lica, za koja je ostvario pravo na subvenciju, drugom poslodavcu radi obavljanja poslova pod njegovim nadzorom i rukovođenjem, u skladu sa zakonom;
 • zadrži lica za koja je ostvario pravo na subvenciju/zamenu, u periodu realizacije ugovorne obaveze, na teritoriji JLS istog ili nižeg stepena razvijenosti od JLS na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
 • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorne obaveze i uvid u obavljanje delatnosti;
 • dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subvencije je u obavezi da vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa sredstava.

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja javnog poziva ili revizije.

Nacionalna služba će čuvati podatke o ličnosti u zakonski predviđenom roku, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.   Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

VIII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o meri, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u filijali Užice u Užicu, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Opis

Preuzimanje

Zahtev za biznis planom teže zapošljivi za 2022. godinu
Nesubvencionisane delatnosti teže zapošljivi