Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2022. годину
04/03/2022

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2022. годину

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),члана 8. Закона о контроли државне помоћи  ( “Службени гласник РС”, број 73/2019), Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (”Службени гласник РС” број 23/2021),  члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС” број 16/16 и 8/17), члана 76. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица, број 4/19),  Одлуке о буџету града Ужица за 2022. годину (“Службени лист града Ужица” број 58/20) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2022. године,

градоначелник града Ужица

Р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2022. годину

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ЊИХОВ ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Ужица; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Ужица за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Напомена: Извештавање о раду органа града Ужица није део јавног интереса и не може бити тема Пројекта, у складу са Локалним антикорупцијским планом (ЛАП) града Ужица.

Средства опредељења Одлуком о буџету града Ужица за 2022. годину и Одлуком о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2022. године, износе 19.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту је 50.000,00 динара а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је 4.500.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Оправдани трошкови су трошкови који су настали у вези са израдом медијског садржаја, а нарочито:

 1. процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја
 2. трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;
 3. трошак употребе сопствене имовине (амортизација);
 4. трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);
 5. трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Оправданим трошковима, не сматрају се трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и трошкови промоције.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2022. години.

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имају:

а) издавач медија који је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији града Ужица;

б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији града Ужица.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за оцену пројеката су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања а посебно:

 • Значај пројекта са становишта:
  остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
  – остваривање намене конкурса;
  – усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
  – идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
  – заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истрaживачог приступа.
 • Утицај и изводљивост са становишта:
  – усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
  – степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
  – мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
  – разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
  – степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 • Капацитети са становишта:
  – степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
  неопходни ресурси за реализацију пројекта;
  – стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта:
  – прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
  – економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима а посебно:

 • да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 • доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су јавно информисање становника града Ужица о следећим темама:

 • збивањима на локалном нивоу,
 • збивањима у образовању, култури, уметничком стваралаштву, спорту, туризму,
 • збивањима у привреди, предузетништву и пољопривреди,
 • здрављу људи, заштити животне средине, заштити деце и омладине, физичкој култури,
 • људским правима, развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.

IV РОКОВИ

Конкурс је отворен 20 дана (словима: двадесет дана) од дана објављивања у недељним новинама “Вести”, од 04.03.2022. године до 24.03.2022. године.

Одлуку о расподели средстава донеће градоначелник града Ужица најкасније 90 дана од дана закључења конкурса.

V ПРИЈАВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у два примерка. Образац се преузима са сајта града Ужица uzice.rs:
  • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
  • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
 2. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
 • Опционо: Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)

 VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије.

Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Вести“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о спречавању корупције.

VII  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту града Ужица, www.uzice.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријава са документацијом се подноси на писарници града Ужица, Димитрија Туцовића бр.52, са назнаком: За конкурс за јавно информисање или поштом, препорученом пошиљком, са свом потребном документацијом.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране као ни пријаве уз које није достављен ниједан прописани документ наведен у конкурсу.

VIII ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

Пријаве на конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Оцену пројеката поднетих на конкурс вршиће стручна комисија од 3 (три) члана. Изузетно, у случају да на конкурс буде поднето преко 50 пројеката, градоначелник ће именовати Комисију од 5 (пет) чланова.

 IX НАПОМЕНЕ

Образложено Решење о расподели средстава донеће градоначелник Ужица, а на основу образложеног предлога комисије и биће објављено на званичном сајту града Ужица.

Решење ће бити достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу решења биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање пројектних активности, након што градској управи града Ужица буду достављени наменски рачуни отворени код Управе за Трезор.

X ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на званичном сајту града Ужица www.uzice.rs и у недељним новинама ”Вести”.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број: 031/590-150, или лично, у канцеларију број 40, зграда града Ужица, радним данима од 07,30 – 15,00 часова.

Контакт особа: Јелена Суботић.

                                                                                                                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

Др Јелена Раковић Радивојевић

Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину можете погледати ОВДЕ.

Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2022. годину можете погледати ОВДЕ.

Записник са седнице Стручне комисије за оцену пројеката у области јавном информисања за 2022. годину можете погледати ОВДЕ.

Предлог о респодели средстава за суфинансирање пројеката из буџета града Ужица за 2022. годину можете погледати ОВДЕ.

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2022. години можете погледати ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац пријаве за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
Образац буџета пројекта