Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања у Града Ужицу
18/08/2021

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања у Града Ужицу

На основу Одлуке  градоначелнице  града Ужица  о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број II 035-35/21

 од 17.08.2021. године и Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања у граду Ужицу („Службени лист града Ужица “ број 24/21, од 17.05.2021. године), град Ужице

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања у Града Ужицу

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве власник са местом пребивалишта у породичној кући у IV зони  или у стану за који подноси пријаву  (према решењу за порез или фотокопије личне карте),
 • да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
  • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
  • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
  • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
  • решење о озакоњењу.

3) Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину

Право учешћа на јавном позиву немају:

 • Власници стамбено-пословних објеката.
 • Власници викенд кућа.
 • Власници стамбених објеката у IV зони који су за своје објекте у I, II и III зони користили средства Града Ужица за суфинансирање мера енергетске ефикасности.

II максимална ВИСИНА СРЕДСТАВА  СУФИНАНСИРАЊа:

а)  за набавку и уградњу материјала за термичку изолацију спољНих зидова породичних кућа у Iv зони:

-Максимално учешће Града и Републике Србије је до  120.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Укупна планирана средства града Ужица и минстарства за ову меру су 2.400.000 динара.

Напомене:

– Минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm

Б. ЗА НАБАВКУ И УГРАДЊУ СТОЛАРИЈЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ТЕРМИЧКИМ СВОЈСТВИМА:

Б.1.  ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА У IV ЗОНИ

Максимално учешће Града и Републике Србије је 80.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Укупна планирана средства града Ужица и минстарства за ову меру су 3.100.000 динара.

Б.2.  ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕ СТАНОВА У  ЗГРАДАМА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА

Максимално учешће Града и Републике Србије је 80.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Укупна планирана средства града Ужица и минстарства за ову меру су 9.000.000 динара.

Напомене:

– минималним техничким карактеристике су (U – коефицијент прелаза топлоте):  U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата, U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

-Средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата већ замена прозора и врата мора бити комплетна за етажу, стан или кућу

– Изглед и боја уграђене столарије на становима зграда колективног становања мора бити идентичан постојећим отворима, како не би био нарушен изглед постојећег фасадног платна, осим ако Стручна комисија не одлучи другачије и то само за отворе који се процене као нефункционални

В. ЗА НАБАВКУ КОТЛОВА НА ПРИРОДНИ ГАС:

ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА У IV ЗОНИ

– Максимално учешће Града и Републике Србије је до 70.000 динара са ПДВ-ом по пријави за котлове на гас, односно до 50% укупне вредности по пријави са ПДВ-ом.

Укупна планирана средства града Ужица и министарства за ову меру су 3.500.000 динара.

Напомене:

– Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  гас износи 90%,

Прихватљива цена котла је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом

НАПОМЕНА: СВЕ ПРЕКО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА ГРАДА СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ.

ИЗНОСИ СУФИНАНСИРАЊА ЗА НАВЕДЕНЕ МЕРЕ СУ ПРОПИСАНИ ПРАВИЛНИКОМ

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У IV ЗОНИ И ЗГРАДАМА КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА У ГРАДУ УЖИЦУ(ПРИЛОГ 3)

III НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом су за:

 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
 • Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 • Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава
 • Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

IV  ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

А) За грађане власнике породичних кућа или станова пријава мора да садржи:

 • потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности ;
 • фотокопију личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта подносиоца захтева;
 • предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од једног од привредних субјеката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавио Град Ужице а коју грађанин изабере са листе
 • Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта,
 • Извод из листа непокретности за објекат, не старији од две године (фотокопија)
 • Потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу коју издаје АД ”УЖИЦЕ-ГАС” (за меру набавка котла на природни гас)
 • Фотокопија Ужичке породичне картице (картица за породице са троје и више деце) и фотокопију личне карте корисника картице,
 • Изјава подносица пријаве о коришћењу средства Града за ову намену (Пролог 4).

Б) Документација коју обезбеђује Град:

 1. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину Града Ужица,

В) Документација која се даје на увид Стручној комисији приликом обиласка објекта:

 1. Грађевински пројекат објекта (по потреби)

Г) Крајњи корисник након објављивања коначне ранг листе крајњих корисника

потписује Уговор са привредним субјектом (извођачем радова) са листе привредних субјеката коју је објавио Град Ужице, а од ког је  узео предрачун и у ком ће дефинисати међусобна права и обавезе

Д) Документација коју крајњи корисник доставља извођачу радова након завршетка радова:

 1. Доказ о завршетку радова (потврда Стручне комисије)
 2. Уговор о испоруци гаса за меру набавка котла на гас

 V  ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници града Ужица, или на портирници градске управе и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива,
 • Прилог 1 – ЗА ГРАЂАНЕ – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова
 • Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву.
 • Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.
 • Прилог 4 – Изјава подносиоца пријаве о коришћењу средства Града за ову намену

VI  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 20 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли градаУжица,

Конкурс је отворен до 06.09.2021. године.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ГРАДУ УЖИЦУ– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично у писарници Градске управе за урбанизам, канцеларија бр. 9 или препоручено поштом на адресу:

Град Ужице

Градска Управа за Урбанизам, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Димитрија Туцовића 52

 За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 031/592- 421 и електронску адресу: Е-mail: ekologija@uzice.rs

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ужица, на портирници градске управе и Градској општини Севојно.

 VII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР  КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ у iv зони и СТАНОВИ  у зградама колективног становања)

Избор објеката ће се вршити у складу са овим Јавним позивом и Правилником о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у IV зони и зградама колективног становања у Граду Ужицу.

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријавни формулар
Листа привредних субјеката
Правилнк о спровођењу мера енергетске санације
Изјава подносиоца пријаве