Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама
05/03/2019

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама

Одељење за заштиту животне средине
и одрживи развој Града Ужица
VI Број 503-6/19
Датум: 05.03.2019. године

 

О Д Л У К А 

о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама

 

На основу Одлуке градоначелника о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних објеката и стамбених зграда II број 503-6/19 од 04.03.2019. године, Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Ужицу за 2019. годину (”Сл.лист Града Ужица” 6/19), Град Ужице,

расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

 

I Право учешћа на Конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности имају власници породичних стамбених објекта који су изграђени на градском подручју у првој, другој или трећој стамбеној зони (према решењу за порез), где се и региструје повећано загађење ваздуха у зимском периоду.

II Право учешћа имају и власници станова у стамбеним зградама на градском подручју које немају техничких могућности за прикључење на градски топловод.

III У 2019. години суфинасираће се мере:

 1. Набавка и уградњa материјала за изолацију спољних зидова на породичним стамбеним објектима:
 • Максимално учешће Града до 120.000,00 динара са ПДВ по пријави, односно до 50 % износа са ПДВ-ом.
 • Планирана средстава 3.000.000 динара.
 1. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима:
 • Максимално учешће Града до 80.000,00 динара са ПДВ по објекту, односно до 50 % износа по објекту са ПДВ-ом.
 • Планирана средства 2.000.000 динара.
 1. Набавка котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне стамбене објекте:
 • Максимално учешће Града до 85.000,00 са ПДВ, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ-ом.
 • Планирана средства 2.000.000 динара.
 1. Набавка котлова на гас за породичне стамбене објекте:
 • Максимално учешће Града до 70.000,00 са ПДВ, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ-ом.
 • Планирана средства 6.000.000 динара.
 1. Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама:
 • Максимално учешће Града до 70.000,00 са ПДВ, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ-ом.
 • Планирана средства 1.000.000 динара.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА

       1) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:

 1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности,
 2. Фотокопија личне карте или очитану чиповану личну карту,
 3. Копија грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта,
 4. Извод из листа непокретности, не старији од две године,
 5. Изјава о броју чланова заједничког домаћинства, са фотокопијама личних карти или очитаним чипованим личним картама за пунолетне чланове домаћинства,
 6. Потписана изјава о коришћењу горива,
 7. Потврда ”Ужице гас” а.д. о могућности прикључења на гасовод уколико се набавља котао на гас,
 8. Потврда ЈКП ”Градска топлана Ужица” да нема техничких могућности за прикључење на градски топловод за власнике станова у стамбеним зградама.

       2) Документација коју обезбеђује Град:

 1. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу јавних прихода буџета Града Ужица.

       3) Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта:

 • Последњи рачун о плаћеним комуналним обавезама.

      4) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка         радова:

 • Захтев за повраћај средстава,
 • Доказ о завршетку радова (потврда енергетског менаџера Града Ужица),
 • Фискалне и готовинске рачуне,
 • Извештај о испитивању коефицијента пролаза топлоте произвођача столарије, издат од овлашћеног сертификационог тела (мера 2.),
 • Попуњен и оверен гарантни лист за материјал, опрему и радове,
 • Уговор о испоруци гаса (мера 4 и 5),
 • Фотокопија жиро рачуна подносиоца захтева за уплату средстава.

V Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Града Ужица

Конкурс је отворен до 05.04.2019. године.

VI Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

VII Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог огласа означен под IV 1).

Пријава се подносе на следећу адресу:

Град Ужице, 31000 Ужице, Улица Димитрија Туцовића 52

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

или лично у пријемну канцеларију број 9 Градске управе Ужице, на истој адреси.

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2019.ГОДИНУ-Не отварати

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 031/592-421 или у Одељењу заштите и унапређења животне средине ул. Петра Ћеловића бб (шарена сала).

Инфо дан ће се одржати 12.03.2019. године у 12 часова у свечаној сали Градске куће. Позивамо суграђане да присуствују инфо дану где ће добити све информације о условима Конкурса.

Документа за пријаву се могу преузети на званичној страници сајта града www.uzice.rs и у Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Образац пријаве - Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама
Захтев за суфинансирање мера енергетске ефикасности
Изјава о броју чланова домаћинства
Изјава о коришћењу горива за грејање објеката
Правилник о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Ужицу за 2019. годину