Јавни конкурс за избор директора Jавно комуналног предузећа "Нискоградња" Ужице                                     
24/05/2024

Јавни конкурс за избор директора Jавно комуналног предузећа “Нискоградња” Ужице                                     

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ”Службени гласник РС” број 15/2016, 88/2019 и 62/2023) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналног предузећа ”Нискоградња” Ужице, I Број 000672735 2024 од 25. априла 2024.године, Скупштина града Ужица, оглашава

 

                                                       ЈАВНИ КОНКУРС                                                     

за избор директора Јавно комуналног предузећа

”Нискоградња” Ужице

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће ”Нискоградња” Ужице

Улица Међај број 19, Ужице

ПОСЛОВИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће ”Нискоградња” је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и рeдовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

– одржавање улица и путева у градовима и другим насељима, извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

1) да је пунолетно и пословно способно лице;

2) да има стечено високо образовање из научне области грађевинске, машинске, рударско геолошке, архитектонске, економске,  правне, саобраћајне науке и области организационих наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;

– обавезно лечење наркомана;

– обавезно лечење алкохоличара;

– забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА

Ужице, Међај број 19

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата а у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (”Службени лист града Ужица” број 25/16 и 18/21).

Комисија врши усмену проверу знања кандидата, према унапред припремљеним питањима, оцењује вештину комуникације и приспелу документацију.

Оцењивање знања страног језика, познавања рада на рачунарима и вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа) оцењују стручна лица, која своје налазе достављају Комисији.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ”Службеном гласнику Републике Србије”, односно до 24.06.2024.године.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе на адресу:

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

Скупштина града Ужица

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком ” За јавни конкурс – за избор директора ЈКП ”Нискоградња” Ужице и предају се путем поште или на писарници Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

ПРИЈАВА

Пријава за јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке: е-mail адресу и број телефона кандидата, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања а посебно о знању страног језика и својеручни потпис кандидата.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

– Биографија кандидата,

– Извод из матичне књиге рођених (Извод не старији од 6 месеци)

– Диплома о стеченом образовању,

– Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима тако да се јасно може закључити колико година је кандидат радио на пословима за које се захтева висока стручна спрема и колико на руководећем положају)

– Оверена изјава код надлежног органа да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (лична изјава кандидата оверена код јавног бележника)

– Уверење од надлежног суда да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци односно да му нису изречене мере безбедности: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности (Уверење не старије од 6 месеци).

– Уверење од МУП-а да се против кандидата не води кривични поступак (Уверење не старије од 6 месеци).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена Суботић.

Контакт телефон 031/590-150, радним  данима, у периоду од 7.30 до 15.00 часова.

Овај конкурс се објављује у ”Службеном гласнику РС”, ”Службеном листу града Ужица” дневном листу ”­­­Вечерње Новости” и на сајту града Ужица www.uzice.rs.