Јавна набавка: Радови на Старом граду-Ужички град
03/10/2019

Јавна набавка: Радови на Старом граду-Ужички град

Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број: 404-282/19
Датум: 03.10.2019

 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-282/19 од 03.10.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном посутпку

 1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.   Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, 

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs 

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Предмет јавне набавке: „Радови на Старом граду-Ужички град“.

    Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000-4 – радови на реконструкцији; 45453000-7 – ремонтни и санациони радови.

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: радови на изградњи тротоара; земљани радови, уклањање остатака стабала, набавка и уградња материјала, фуговање, чишћење и остали радови, остали радови; место извођења радова – Град Ужице -Стари град .
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 4.   Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs 

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-282/19  „Радови на Старом граду-Ужички град“. НЕ ОТВАРАТИ. 

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт. 

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда:04.11.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 04.11.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача. 
 4. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 5. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs

Наташа Вукашиновић natasa.vukasinovic@uzice.rs

Материјал за преузимање:

Опис

Преузимање

Конкурсна документација
Записник о отварању понуда
Извештај о стручној оцени понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору