Јавна презентација за реконструкцију, доградњу и промену намене дела стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 9154/1 КО Ужице, Трг Партизана
08/06/2017

Јавна презентација за реконструкцију, доградњу и промену намене дела стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 9154/1 КО Ужице, Трг Партизана

ГРАД   УЖИЦЕ
Градска управа
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За реконструкцију, доградњу и промену намене дела стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 9154/1 КО Ужице, у Ужицу, Трг Партизана.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради реконструкције, доградње и промене намене постојећег ресторана и канцеларијског простора у саставу бивше „Градске кафане“ у хотел, на кат. парцели број 9154/1 КО Ужице.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Милош Секулић дипл. инж. арх., лиценца број  300 1167 03. Наручилац УП је Милија Станић из Ужица, ул. Д. Туцовић бр.60.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 09. јуна 2017.године до 15.јуна 2017. године, у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија број 4, приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и промену намене дела стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 9154/1 КО Ужице, у Ужицу, Трг Партизана, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас је истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 08.06.2017. године.

Документацију можете преузети  ОВДЕ.