Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна
17/01/2019

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За реконстр укцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Ивка Петковић  дипл. инж.арх лиценца број 300 L646 12. Наручилац УП је  Славко Пашић из Солотуше.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 27. јануара 2019.године до 24.јануара 2019. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље, канцеларија бр.4.

Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари изложен је и на званичном сајту града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 17.01.2019. године.

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна
Графички приказ-Урбанистичка регулација и саобраћајно решење
Документација - Информација о локацији
Идејно решење