Jавнa презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено-пословног објекта и базена на кат. парцели број 8186 КО Ужице
18/12/2020

Jавнa презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбено-пословног објекта и базена на кат. парцели број 8186 КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014, 145/2014, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу стамбено-пословног објекта и базена на кат. парцели број 8186 КО Ужице,  Кеј 1300 каплара, град Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска анализа локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „АРХИМИС“ ДОО Ужице,ул. Друге пролетерске бр.4, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Никола Секулић  дипл.инж.арх.Наручилац УП је „Неолекс“ доо Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се трајању од седам дана у периоду од 25.12. 2020.године до 31.12.2020. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта и базена на кат. парцели број 8186 КО Ужице,  Кеј 1300 каплара, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52, закључно са 31.12.2020.године.

Оглас je објављен у локалном листу „Вести“ и истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 18.12. 2020. године.

Материјал за јавни увид

Опис

Преузимање

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбено-пословног објекта и базена на кат. парцели број 8186 КО Ужице