Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу породичног стамбеног објекта (КП 5631/2 КО Ужице)
12/09/2017

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу породичног стамбеног објекта (КП 5631/2 КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам,
изградњу и имовинско-правне послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

 За изградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5631/2 КО Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из из ГУП-а, града Ужица до 2020.године ради изградње породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5631/2 КО Ужице.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Срђан Радаковић  дипл. инж.арх. лиценца број  300 1426 03. Наручилац УП је Ивана Ковачевић из Ужица, Пора 2.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 13 . септембра 2017.године до 20. септембра 2017. године, у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија број 4, приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5631/2 КО Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 12.09.2017. године.

Информације о урбанистичком пројекту можете погледати ОВДЕ