Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу гасне котларнице на Међају
12/09/2017

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу гасне котларнице на Међају

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам,
изградњу и имовинско-правне послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу гасне котларнице, мерне станице, трафостанице и подземног резервоара на кат. парцелама број 8506/4 и 8507/3, обе КО Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“ („Сл. лист града Ужица“, број 35/15) за потребе изградње гасне котларнице, мерне станице за природни гас, трафостанице и подземног резервоара на мазут на кат. парцелама број 8506/4 и 8507/3, обе КО Ужице.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Ђорђе Ђуричић  дипл. грађ.инж. лиценца број  310 5382 03. Наручилац УП је Град Ужице а за потребе ЈКП „Градска топлана Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 13. септембра 2017.године до 20. септембра 2017. године, у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија број 4, приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу гасне котларнице, мерне станице, трафостанице и подземног резервоара на кат. парцелама број 8506/4 и 8507/3, обе КО Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 12.09.2017. године.

Информације о урбанистичком пројекту можете погледати ОВДЕ