Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу породичне стамбене зграде и два помоћна објекта на кат. парц, бр. 904/4 КО Пониковица, град Ужице
28/01/2021

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу породичне стамбене зграде и два помоћна објекта на кат. парц, бр. 904/4 КО Пониковица, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу породичне стамбене зграде и два помоћна објекта на катастарској парцели број 904/4 КО Пониковица, град Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарска парцела број 904/4 КО Пониковица, ради промене намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште и изградње породичне стамбене зграде и два помоћна објекта, на захтев наручиоца.

Стручни обрађивач УП је  „Политбиро“ доо Ужице, Београдска 31, oдговорни урбаниста је Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., наручилац УП је Пекарско предузеће „Сретен Гудурић“ АД Ужице, ул. Пекарска бр.1, град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 05.02.2021.године до 11.02.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу породичне стамбене зграде и два помоћна објекта на катастарској парцели број 904/4 КО Пониковица, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 29.01.2021. године.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Јавна презентација
УП Сретен Гудурић
Техничка документација за УП
КТП кат.парц.бр. 904/4 КО Пониковица
Положај кат. парц. бр. 904/4 КО Пониковицана Геосрбији