Jавнa презентацијa УП за изградњу објекта за становање–одмор на кат.парц број 1/41 КО Кремна, на Тари, град Ужице
21/08/2020

Jавнa презентацијa УП за изградњу објекта за становање–одмор на кат.парц број 1/41 КО Кремна, на Тари, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014, 145/2014, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 1/41 КО Кремна,  на Тари, град Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Милија Ђукић  дипл.инж.грађ.Наручилац УП је Милија Ђукић из Бајине Баште, ул. Јована Јовановића Змаја  бр.12.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се трајању од седам дана у периоду од 28.08. 2020.године до 03.09.2020. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 1/41 КО Кремна,  на Тари, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 21.08.2020. године.

 

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Jавнa презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Текст огласа
Текст урбанистичког пројекта
Графички прилог
Идејно решење
Документација УП