Јавна презентација урбанистичко-архитектонског решења изградње пословног трговинског објекта (КП 11643/2 КО Ужице)
14/06/2018

Јавна презентација урбанистичко-архитектонског решења изградње пословног трговинског објекта (КП 11643/2 КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у 

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

Урбанистичко-архитектонског решења изградње пословног трговинског објекта на кат. парцели број 11643/2 КО Ужице, у Ужицу, ул. Мендино брдо.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарска парцела број 11643/2 КО Ужице, у Ужицу, по захтеву инвеститора – Предузетника Дарка Миловановић СТР „Дарко М“ Ужице, Улица Петра Лековић 6.

Стручни обрађивач УП је „Политбиро“ доо Ужице, Београдска 31, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0246 03. Наручилац УП је  Дарка Миловановић СТР „Дарко М“ Ужице, Улица Петра Лековић 6.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 14.јуна 2018.године до 21.јуна 2018.године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.4 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за урбанистичку разраду локације коју чини катастарска парцела број 11643/2 КО Ужице, у Ужицу, по захтеву инвеститора – Предузетника Дарка Миловановић СТР „Дарко М“ Ужице, Улица Петра Лековић 6.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 14.06.2018. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат