Jавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п.бр. 3374/1 КО Кремна, град Ужице  
10/11/2023

Jавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п.бр. 3374/1 КО Кремна, град Ужице  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,9/2020, 52/2021 и 62/2023 ),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п.бр. 3374/1 КО Кремна, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП Пројектни биро Архигарда пр Милан Радовановић, Прокупље, Јована Дучића 16, одговорни урбаниста Стојан Б. Тасић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Милан Радовановић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Мићовић Љубинко, Милоша Божановића 80, 31000 Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 17.11.2023.године до 24.11.2023. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Оливера Ћирковић, дипл.пр.планер, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п.бр. 3374/1 КО Кремна, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 24.11.2023.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице 10.11.2023. године.

Материјал за јавну презентацију

 

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат