Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта на КП 9014 К.О. Ужице
16/04/2019

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта на КП 9014 К.О. Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник  РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014, 145/2014  и 83/2018), објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 9014 КО УЖИЦЕ

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „СГР  Модул“  Ужице, одговорни урбаниста Анкица Милинковић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Зорица Богетић дипл.инж. Наручилац УП је Небојша Томановић из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 16.04.2019.године до 22.04.2019.године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовића бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у УП ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 9014 КО УЖИЦЕ и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 16.04.2019. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат Томановић
Графичка документација