Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцела КО Ужице ради изградње и доградње спортске сале са пратећим садржајима
10/09/2021

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцела КО Ужице ради изградње и доградње спортске сале са пратећим садржајима

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцела број  9209/1, 9209/2, 9207/1 и 9202/1, све КО Ужице ради изградње и доградње спортске сале са пратећим садржајима, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“ Ужице, одговорни урбаниста Невенка Петровић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Град Ужице.

Кроз Урбанистички пројекат детаљно се разрађује простор од кога се формира грађевинска парцела спортске сале која ће бити на коришћењу  грађана и ученика ОШ „Душан Јерковић“.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 10.09.2021.године до 16.09.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцела број  9209/1, 9209/2, 9207/1 и 9202/1, све КО Ужице ради изградње и доградње спортске сале са пратећим садржајима, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 16.04.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и  објављен у локалном листу ”Вести” Ужице дана 03.09.2021. године и званичном сајту града Ужица.

Материјал за јавни увид можете погледати ОВДЕ

Опис

Преузимање

Техничка документација
Пројекат архитектуре
Урбанистички пројекат