Јавна презентација УП за реконструкцију постојећег и изградњу новог стамбеног објекта на KП 8959 КО Ужице
19/04/2019

Јавна презентација УП за реконструкцију постојећег и изградњу новог стамбеног објекта на KП 8959 КО Ужице

Г Р А Д У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), објављује

јавну презентацију

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За реконструкцију постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта на кат. парцели број 8959 КО Ужице, у Ужицу, Велики парк 12.
Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, број 14/11) ради реконструкције постојећег стамбеног објекта и изградње новог стамбеног објекта на кат. парцели број 8959 КО Ужице.
Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Милош Секулић дипл. инж.арх . Наручиоци УП је Доганџић Душан из Ужица, Велики парк 12 и Бурлић Горан из Ужица, Топличка 1.
Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 19.априла 2019.године до 25.априла 2019.године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.4 приземље.
Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта на кат. парцели број 8959 КО Ужице, у Ужицу, Велики парк 12, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.
Оглас и материјал за јавни увид je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица дана 19.04.2019. године.