Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу пословног објекта (КП 9874 КО Ужице)
20/12/2018

Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу пословног објекта (КП 9874 КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
– ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За реконструкцију и доградњу пословног објекта на кат. парцели број  9874 КО Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације кроз утврђивање параметара и капацитета инфраструктуре за реконструкцију и доградњу пословног објекта, односно примену утврђених параметара регулације и нивелације из Измена и допуна Плана генералне регулације  („Сл. лист града Ужица“, број 7/15).Наручилац УП је Предузеће ”COPER-COM” доо Севојно.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 21. децембра 2018.године до 27. децембра 2018. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.4 приземље.Материјал за јавну презентацију изложен је и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу пословног објекта на кат. парцели број  9874 КО Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 20.12.2018. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу пословног објекта (КП 9874 КО Ужице)