Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 6304 КО Ужице
17/07/2020

Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 6304 КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За реконструкцију и доградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 6304 КО Ужице, у Ужицу, Улица Светозара Марковића број 64.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарска парцела број 6304 КО Ужице, ради реконструкције постојећег објекта и доградње поткровља на породичном стамбеном објекту, на захтев научиоца.

Стручни обрађивач УП је  „Политбиро“ доо Ужице, Београдска 31, oдговорни урбаниста је Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца број 200 0246 03, наручилац УП је је Дејан Буквић из Ужица, Улица Светозара Марковића број 64.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 24.07. 2020.године до 31.07.2020. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 3073 КО Ужице, у Ужицу, Светозара Марковића број 64, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 17.07.2020. године.

Материјал можете погледати ОВДЕ

Опис

Преузимање

Текст УП