Jавнa презентацијa УП за изградњу производно стамбене зграде на кат. парцели број 672/6 КО Љубање, град Ужице
24/12/2021

Jавнa презентацијa УП за изградњу производно стамбене зграде на кат. парцели број 672/6 КО Љубање, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу производно стамбене зграде на кат. парцели број 672/6 КО Љубање, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је Политбиро ДОО Ужице, Београдска 31, oдговорни урбаниста је Јанковић З. Миленка, дипл. инж. арх., наручилац УП је Грујичић Ивко из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 31.12.2021.године до 10.01.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу производно стамбене зграде на кат. парцели број 672/6 КО Љубање, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 24.12.2021. године.

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Извод из УП
Свеска 1. Урбанистички пројекат
Цвеска 2. Идејно решење