Јавна презентација УП за изградњу монтажног објекта аутоперионице са пратећим садржајима и кафеом на кат. парцели број 8496/4 део КО Ужице, у Ужицу, ул. Михаила Пупина
05/07/2019

Јавна презентација УП за изградњу монтажног објекта аутоперионице са пратећим садржајима и кафеом на кат. парцели број 8496/4 део КО Ужице, у Ужицу, ул. Михаила Пупина

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу монтажног објекта аутоперионице са пратећим садржајима и кафеом на кат. парцели број 8496/4 део КО Ужице, у Ужицу, ул. Михаила Пупина.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је анализа постојеће грађевинске парцеле бр.8496/4 КО Ужице и планирање будућег монтажног објекта аутоперионице са пратећим садржајима и кафеом

Стручни обрађивач УП је СЗР „БАБИЋ“ Миодраг Бабић ПР Ужице, Арсенија Чарнојевића 70, одговорни урбаниста Мирјана Бабић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Драган Нешовић  дипл.инж.арх. Наручилац УП је „Јупитер трговина“ доо Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 12.07.2019.године до 19.07.2019. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу монтажног објекта аутоперионице са пратећим садржајима и кафеом, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 03.07.2019. године.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Материјал за јавни увид