Јавна презентација УП за изградњу Археолошког музеја у селу Стапари
07/03/2019

Јавна презентација УП за изградњу Археолошког музеја у селу Стапари

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам,
изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу Археолошког музеја у селу Стапари, град  Ужице на кат. парцелама број 8196/3 и бр. 8196/5 КО Стапари.

Град Ужице у партнерству са Градом Тузла, Општином Милићи и Уметничком школом из Ужица, кроз ефикасну сарадњу на ревитализацији културног наслеђа Златиборског округа и Тузланског кантона, допринеће унапређењу културног идентитета прекограничног подручја током 18 месеци спровођења Пројекта.

Финансирање и реализација пројекта одвија се у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина из Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАII), преко Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (ЦФЦУ) Министарства финансија Републике Србије.

Изградњом археолошког музеја из доба неолита у кањону реке Ђетиње у Ужицу и унапређењем садржаја постојећег археолошког парка – неолитског сојеничког насеља Паноника и Геолошког музеја у Тузли, тежи се очувању и туристичкој промоцији културног и историјског наслеђа градова Ужице и Тузла из периода неолита.

Циљ израде Урбанистичког пројекта је , да се кроз урбанистичко-архитектонску разраде  локације, створе услови за исходовање дозвола, а у складу са важећом планском документацијом, правилима грађења, уређења и заштите простора, чиме се стварају могућности за реализацију  Архелошког музеја на предметном локалитету.

  Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“, одговорни урбаниста Ружа Пенезић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Емилиуја Николић дипл.инж.арх. Наручилац УП је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 7.03. 2019.године до 14.03.2019. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за Археолошког музеја у селу Стапари, град  Ужице на кат. парцелама број 8196/3 и бр. 8196/5 КО Стапари, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 07.03.2019. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Шира диспозиција
Извод из плана
Урбанистичка разрада
Препарцелација
Идејно решење Археолошког музеја
Текст урбанистичког пројекта