Јавна презентација УП за доградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5446 КО Ужице, у Ужицу, ул. Београдска бр.64.
23/08/2019

Јавна презентација УП за доградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5446 КО Ужице, у Ужицу, ул. Београдска бр.64.

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

Урбанистичког пројекта за доградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5446 КО Ужице, у Ужицу, ул. Београдска бр.64.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарска парцела број 5446 КО Ужице, у Ужицу,ул. Београдска бр.64 по захтеву инвеститора Савић Горанa из Ужица,  Улица Београдска бр64.

Стручни обрађивач УП је „Политбиро“ доо Ужице, Београдска бр.64, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0246 03. Наручилац УП је  Савић Горан из Ужица,  Улица Београдска бр.64.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 23.08.2019.године до 29.08.2019. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају  јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за доградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели број 5446 КО Ужице, у Ужицу, ул. Београдска бр.64, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52 закључно са 29.08.2019.године.

Оглас и материјал за јавну презентацију истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 16.08.2019. године.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат