Јавна набавка - Водовод Дрежник
02/11/2017

Јавна набавка – Водовод Дрежник

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
Број 404-325/17
02.11.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII Број 404-325/17 од 02.11.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима, Одлуке о признавању квалификације број 07-376/7 од 07.07.2016. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-129/17 од 10.04.2017. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-129/17 од 27.07.2017. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган државне управе.

2.Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза.

3.Врста предмета јавне набавке: радови.

4.Природа и обим радова и основна обележја радова: изградња водовода; обим радова дефинисан предмером; радови на изградњи водоводних линија.

5.Место извођења радова: МЗ Дрежник

6.Предмет јавне набавке: Водовод Дрежник

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: радови на обнови водоводне мреже 45232151-5; радови на инсталацији водоводних цеви – 45332200-5.

7.Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

9.Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Водовод Дрежник (радови); ЈН VIII Број 404-325/17 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 13.11.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

10.Понуда са варијантама није дозвољена.

11.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 13.11.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

12.Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

13.Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

14.Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

15.Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић дипл.економиста ivana.drcelic@uzice.rs.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору преузети ОВДЕ.