Јавна набавка - Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града
15/01/2020

Јавна набавка – Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града

 

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 404-3/20
Датум 15.01.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретњу поступка јавне набавке мале вредности I број 404-3/20 од 15.01.2020. године, Наручилац објављује,

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:
Скупштина града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: услуге.
4. Предмет јавне набавке:Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града.
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге радија и телевизије – 92200000-3.
Предмет јавне набавке обликован у две партије, и то:
Партија 1 – Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица у 2020. години.
Партија 2 – Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица у 2020. години.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: „Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града“, са назнаком партије за коју се понуда подноси; ЈН број I 404-3/20 – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 23.01.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
8. Понуда са варијантама није дозвољена.
9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 23.01.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
10. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
11. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 9 (девет) дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града
Записник о отварању понуда - Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града
Извештај о стручној оцени понуда - Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града
Одлука о додели уговора - Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица у 2020. години
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица у 2020. години