Јавна набавка - Радови везани за реализацију пројекта "Удахнимо живот природи"
07/10/2019

Јавна набавка – Радови везани за реализацију пројекта “Удахнимо живот природи”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

VIII Број: 404-288/19
Датум: 07.10.2019. године

 

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII Број 404-288/19 од 07.10.2019 године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Oбјављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
3. Врста предмета јавне набавке: радови.
4. Предмет јавне набавке: Радови везани за реализацију пројекта „Удахнимо живот природи“
5.Природа, обим и основна обележја радова: припрема земљишта за пошумљавање-сеча избојака и уклањање корова, чишћење, пошумљавање.
Место извођења радова: Територија града Ужица.
6. Предмет јавне набавке није обликован по партијама
7.Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на крчењу-45111220; Сађење дрвећа-77211600
8.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www. uzice.rs
9. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: Радови везани за реализацију пројекта „Удахнимо живот природи“(радови): VIII Број 404-288/19 – НЕ ОТВАРАТИ.»
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 16.10.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
10. Понуда са варијантама није дозвољена.
11. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 16.10.2019. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
12. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
13. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
14. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
15. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Радови везани за реализацију пројекта "Удахнимо живот природи"
Записник о отварању понуда - Радови везани за реализацију пројекта "Удахнимо живот природи"
Извештај о стручној оцени понуда - Радови везани за реализацију пројекта "Удахнимо живот природи"
Одлука о додели уговора - Радови везани за реализацију пројекта "Удахнимо живот природи"
Обавештење о закљученом уговору - Радови везани за реализацију пројекта "Удахнимо живот природи"