Јавна набавка - Радови на реконструкцији Народног позоришта у Ужицу - преговарачки поступак без објављивања позива члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама
22/05/2020

Јавна набавка – Радови на реконструкцији Народног позоришта у Ужицу – преговарачки поступак без објављивања позива члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-122/20
Датум: 22.05.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
1. Назив, адреса и интернет адреса Наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој; Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52; www.uzice.rs
2. Врста предмета набавке: радови
3. Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији Народног позоришта у Ужицу; 45454000-4-радови на реконструкцији
4. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
Разлози за примену овог поступка су: Услед додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:
• Се такве услуге или радови не могу раздвојити у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при том не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, у складу са позитивним мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-1467/20 од 04.05.2020.године.

5. Позив за подношење понуда наручилац доставља Позив за подношење понуде се упућује : Занатска задруга „ЦМП“ Ужице, ул. Љубе Стојановића бр. 3; МБ: 07281587; ПИБ: 101781839; тр. 160-453062-54.

6.Лица за контакт Наташа Вукашиновић : natasa.vukasinovic.@uzice Славиша Пројевић slavisa.projevic@uzice.rs сваког радног дана (понедељак – петак), од 7:30 до 15:00 часова.

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Уговор о извођењу радова на реконструкцији Народног позоришта у Ужицу