Јавна набавка - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица
09/07/2019

Јавна набавка – Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица

Градска управа за
инфраструктуру и развој
VIII Број: 404-196/19
Датум: 09.07.2019. године

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII 404-196/19 од 08.07.2019. године, Одлуке о признавању квалификације број 07-374/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-127/17 од 11.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-127/17 од 25.07.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-127/17 од 25.01.2018. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-127/17 од 27.07.2018. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата VIII 404-127/17 од 24.01.2019. године,

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза
 2. Врста предмета јавне набавке: радови
 3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: извођење радова на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица; обим радова дефинисан предмером; место извођења радова: Град Ужице.
 4. Предмет јавне набавке: Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица

    Назив и ознака из општег речника набавке: Расветна опрема и електричне светиљке – 31500000-1.

Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије:

Партија 1: зона Центар – Центар Града, Буар, Дубоко, Луново село, Каран, Рибашевина и Трнава

Партија 2: зона Исток – Крчаговор, Севојно, Поточање, Крвавци, Злакуса, Потпећ и Горјани

Партија 3: зона Запад – Теразије, Турица, Стапари, Волујац, Биоска, Кремна, Мокра Гора, Бела Земља, Љубање, Скржути, Никојевићи, Равни и Дрежник

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица; број VIII 404-196/19 – НЕ ОТВАРАТИ. Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 18.07.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 18.07.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурснa документацијa - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица
Записник о отварању понуда - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица
Извештај о стручној оцени понуда - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица
Одлука о додели уговора за партију 1 - зона центар и партију 2 - зона исток - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица
Одлука о обустави поступка за партију 3 зона запад - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица
Обавештење о обустави поступка за партију 3 зона запад - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица
Обавештење о закљученом уговору за партију 1 зона центар - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 зона исток - Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица