Јавна набавка - Радови на конзервацији радова на Старом граду
17/06/2020

Јавна набавка – Радови на конзервацији радова на Старом граду

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-144/20
Датум: 17.06.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-144/20 од 16.06.2020. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном посутпку

 

 1. Подаци о наручиоцу: Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Предмет јавне набавке: Радови на конзервацији радова на Старом граду

    Назив и ознака из општег речника набавке: радови на реконструкцији – 45454000-4.

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: конзерваторски радови на Старом граду; обим радова: дефинисан предмером,; основна обележја радова: извођење земљаних радова на откопавању зидова, чишћење слабо везаних и отпалих малтерних спојница у каменим зидовима, пажљиво вађење остатака дрвених стабала и коренова из масе зидова, пломбирање постојећих оштећења камених зидова, комплет презиђивање камених зидова, фуговање зидова продуженим малтером, набавка материјала и израда армирано бетонских ојачања од оплате у маси зида и остали радови; место извођења радова: Стари град Ужице.
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 4. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-144/20  Радови на конзервацији радова на Старом граду – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 20.07.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 20.07.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и сајту наручиоца www.uzice.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.
 5. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Радови на конзервацији радова на Старом граду
Појашњење конкурсне документације број 1 - Радови на конзервацији радова на Старом граду
Записник о отварању понуда - Радови на конзервацији радова на Старом граду
Извештај о стручној оцени понуда - Радови на конзервацији радова на Старом граду
Одлука о обустави поступка - Радови на конзервацији радова на Старом граду
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Радови на конзервацији радова на Старом граду