Јавна набавка - Набавка рачунарске опреме за Градске управе
11/07/2018

Јавна набавка – Набавка рачунарске опреме за Градске управе

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
Комисија за јавну набавку
IV број 404-172/18
11.07.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV број 404-172/18 од 11.07.2018. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице- Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке:Јавна набавке мале вредности добара по партијама:

Партија 1. Радне станице ………………………………………….  654.500 динара.

Партија 2. Монитори ТФТ, за радну станицу……………… 125.000 динара

Партија 3. А4 ласерски штампач ( црно-бели ) …………..   58.500 динара

Партија 4. А4 ласерски штампач ( црно-бели ) ……………  20.500 динара

Партија 5. А4 ласерски штампач ( црно-бели )……………   15.800 динара

Партија 6. Штампач колор А4 …………………………..   13.500 динара

Партија 7. Штампач Inkjet A3…………………………….. 267.000 динара

Партија 8. A4 скенер ……………………………………….  41.700 динара

Партија 9. Непрекидни извор напајања (UPS)………………. 43.500 динара

Партија 10. Конференцијски микрофон…………………………10.000 динара

 1. Врста предмета: добра.
 2. Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме за градске Управе.

Назив и ознака из општег речника набавке:

– 30230000 – Рачунарска опрема

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација може се преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује у складу са чланом  Закона о јавним набавкама дефинисаним конкурсном документацијом.
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену « Понуда за јавну набавку мале вредности добара, ЈН IV број 404-172/18- НЕ ОТВАРАТИ. Образац понуде за сваку партију мора бити у засебној коверти са јасном назнаком ПАРТИЈЕ на коју се понуда односи.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 24.07.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 24.07.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење понуде.
 7. Лица за контакт су: Александар Ристовић, aleksandar.ristovic@uzice.rs, Вера Вукосављевић, дипл. правник vera.vukosavljevic@uzice.rs и Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs; телефон 031/590-138
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Јавна набавка рачунарске опреме за Градске управе
Одлука о додели уговора - Јавна набавка рачунарске опреме за Градске управе
Обавештење о закључењу уговора - Јавна набавка рачунарске опреме за Градске управе