Јавна набавка - Набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесна оплодња)
19/07/2019

Јавна набавка – Набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесна оплодња)

ГРАД УЖИЦЕ
Градоначелник
Комисија за јавну набавку
II Број 404-201/19
19.07.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019.години  од 16.4.2019.године између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику,града Ужица,општине Пожега и општине Ариље и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности II Број 404-201/19 од 12.07.2019. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДОНАЧЕЛНИК

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице- Градоначелник Град Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавке мале вредности добара по партијама:

Партија 1. CO2 инкубатор са O2, активном контролом влажења и подељеном унутрашњошћу за IVF.

Партија 2. Ултразвучни уређај са трансвагиналном сондом и сет од две 4Д сонде за ултразвучни апарат,абдоминална и вагинална

 1. Врста предмета: добра.
 2. Предмет јавне набавке: Набавка опреме .

Назив и ознака из општег речника набавке:

33152000-0-Инкубатори

33124120-2 – Ултаразвучни дијагностички уређаји

 1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна на Порталу управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
 3. Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује у складу са чланом  Закона о јавним набавкама дефинисаним конкурсном документацијом.
 4. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесне оплодње) на територији региона Шумадије и Западне Србије у оквиру Опште болнице  у Ужицу, ЈН  II Број 404-201/19 – НЕ ОТВАРАТИ. Образац понуде за сваку партију мора бити у засебној коверти са јасном назнаком ПАРТИЈЕ на коју се понуда односи.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 30.07.2019. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 30.07. године до 12,00 часова часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 15 дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и на сајту www.uzice.rs у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Заинтересовано лице може путем мејла тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде уколико мејл стигне радним даном после 15 часова, сматра се да је стигао првог наредног радног дана.
 7. Лица за контакт су:

Александар Тасић, aleksandar.tasic@uzice.rs,
Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурснa документацијa - Набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесна оплодња)
Измене конкурсне документације - Набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесна оплодња)
Записник о отварању понуда - Набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесна оплодња)
Извештај о стручној оцени понуда - Набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесна оплодња)
Одлука о додели уговора - Набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесна оплодња)
Обавештење о закљученом уговору - Набавка опреме за успостављање регионалног центра за пружање услуга ВТО (вантелесна оплодња)