Јавна набавка - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
12/02/2019

Јавна набавка – Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-29/19
12.02.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-29/19 од 11.02.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном посутпку

1. Подаци о наручиоцу:
Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Назив и ознака из општег речника набавке: браварски радови – 45421160-3; радови на ископавању – 45112400-9; радови на рушењу – 45111100-9; бетонски радови – 45262300-4.
Предмет јавне набавке је обликован у 4 (четири) партије.
Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – Партија 1.
Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – Партија 2.
Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – Партија 3.
Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – Партија 4.
4. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: поправка уличних решетки, изградња потпорних зидова и гредица, поправка шахтова; обим радова је дефинисан предмером радова; основна обележја радова: радови на ископу, утовару отпадног материјала и рушењу, бетонски радови, браварски радови, столарски радови и остали радови; место извршења радова: територија града Ужица.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-29/19 Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт. Обавезно навести број партије за коју се понуда подноси.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 18.03.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 18.03.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Појашњење конкурсне документације бр.1 - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Измене конкурсне документације бр.1-Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Одлука о додели уговора - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Обавештење о закљученом уговору -Партија 4 - Хитно извођење радова на поправкама и интервенцијама малог обима на јавним површинама града
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - Хитно извођење радова на поправкама и интервенијама малог обима на јавним површинама града