Jавнa презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцели број 5665 КО Ужице, у Ужицу, ул. Росуље, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта
20/09/2019

Jавнa презентацијa УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцели број 5665 КО Ужице, у Ужицу, ул. Росуље, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

                     На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцели број 5665 КО Ужице, у Ужицу, ул. Росуље, ради изградње вишепородичног стамбеног објекта.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је анализа постојеће грађевинске парцеле бр.5665 КО Ужице и планирање будућег стамбеног објекта за вишепородично становање

Стручни обрађивач УП је СЗР „БАБИЋ“ Миодраг Бабић ПР Ужице, Арсенија Чарнојевића 70, одговорни урбаниста Мирјана Бабић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Милош Секулић  дипл.инж.арх. Наручиоци УП су Данка Пајчин из Београда и Лазовић Мирјана из Севојна.

          Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 27.09.2019.године до 03.10.2019. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцели број 5665 КО Ужице, у Ужицу, ул. Росуље ради изградње вишепородичног стамбеног објекта, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и материјал за јавни увид у урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 20.09.2019. године.

Материјал за јавни увид у урбанистички пројекат можете преузети овде.

Материјал за јавни увид у урбанистички пројекат можете преузети овде.

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцели број 5665 КО Ужице
Ортофото снимак